123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Malezja po raz trzeci!

W ubieg­łym ro­ku by­liś­my w In­do­nez­ji, kon­kret­nie na Ja­wie. To­wa­rzy­szył nam In­do­ne­zyj­czyk Pa­trick. Kie­dy zwie­dza­liś­my mu­zeum w Ja­kar­cie i wi­dzie­liś­my tam mo­de­le do­mów z cha­rak­te­ry­stycz­nie wy­gię­ty­mi da­cha­mi, po­wie­dział nam że tak miesz­ka się na Su­ma­trze i mo­że nam to po­ka­zać.

W związ­ku z tym za­pla­no­wa­liś­my na ten rok dwa ty­go­dnie na Su­ma­trze, ale z Pol­ski nie ma bez­po­śre­dnich lo­tów na tę wy­spę. I tak oto je­steś­my w Malezji po raz trze­ci. Oczy­wi­ście nie omiesz­ka­my te­go wy­ko­rzy­stać. Plan na Ma­lez­ję jest na­stę­pu­ją­cy:

 

Część malezyjska wyprawy w 2017 roku.

  1. 11.07.2016. Przelot z Warszawy do Kuala Lumpur.
  2. 12.07.2016. Wprost z lotniska jedziemy do miejscowości Kuala Tahan.
  3. 13.07.2016. Zwiedzanie parku Taman Negara.
  4. 14.07.2016. Prze­jazd do Cameron Highlands.
  5. 15.07.2016. Zwie­dza­nie Cameron Highlands.
  6. 16.07.2016. Prze­jazd do Kua­la Lum­pur.
  7. 17.07.2016. Prze­lot do Padang na Sumatrze.

 

Cameron Highlands. Malezja.Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games
W